3,60 x3,60


En procés | Estiu 2018  | Situació: Russia
El projecte se situa a Rússia. En un clima de condicions extremes; on es podría dir que només existeix l’estiu i l’hivern. Els projecte es serveix d’aquest factor i ho integra com a element per generar el projecte.  Russia és un dels països que més fusta exporta i que per tant, produeix. El projecte doncs, incorpora aquesta característica com a eina de projecte. Aprofitant la fusta com a materia primera, com a producte de proximitat i tenint la capacitat de ser un producte prefabricat, es reduirà considerablement el cost econòmic i l’impacte mediambiental que generarà el projecte. El tercer “imput” que incorpora el projecte és la idea de la cuina com a centre de l’activitat familiar del dia a dia. La cuina com a element que posa en relació la resta d’espais. Actualment ja no és un element que queda exempt de la resta, sinó més aviat és l’element que articula i que permet la relació amb la resta de l’habitatge.  La cuina ha estat sempre present en la vida quotidiana,  però cada cop ha anat esdevenint un espai més obert. Aquest fet ha anat canviant en relació al pas del temps i del canvi en les costums de la gent. És per això que l’habitatge ha de permetre i facilitar que hi hagi aquests canvis i que cadascú pugui modificar i distribuir-se casa seva com vulgui.
Partim de la peça base de 3,60x3,60m. Aquestes dimensions es repeteixen formant una malla, que generen una successió d’espais que fàcilment es relacionaran entre ells, sense generar espais residuals com passadissos infinits, o culs de sac. Aplicant aquests criteris es generen els 3 tipologies d’edificis.


SIDEREAL  2022  ©