40 Habitatges 


 Estiu 2020 | Situació: Badalona
Partint de un volum compacte de PB+5 definit per la ordenació del MpPDU, es decideix dividir el programa en dos nuclis verticals (20 habitatges per nucli) situats als centre d’un pati. Entorn a aquest giren tots els habitatges i s’hi relacionen de igual manera, afavorint la interacció entre els habitants.
Es prioritza que totes les sales que conformen l’edifici tinguin una bona il·luminació i ventilació, així com la igualtat de condicions dels diferents habitatges. És per això que se situen els espais servidors en contacte amb l’espai comunitari i els servits a les façanes exteriors.
El decalatge de les estances permet generar espais de transició o galeries, tant en contacte amb el pati com en contacte amb l’exterior. Aquests espais intermitjos regulen les condicions climàtiques i el grau de privacitat.
L’agregació dels mòduls habitables, fa possible una gran flexibilitat tant en la distribució interior com en la superfície útil dels habitatges, fet que resol la tipologia requerida de 70m² amb el mateix sistema. 
SIDEREAL  2022  ©