Recuperació Via del Carrilet 


 Tardor 2019 - En procès | Situació: Gironella   

La proposta d’intervenció en la via del carrilet de Gironella té com a objectiu principal, recuperar l’antic pas del ferrocarril, per oferir-lo com a element connector i element de relació. Un camí que cus el municipi de Gironella de nord a sud, oferint un camí peatonal que dona una solució a la nul·la accessibilitat peatonal actual, amb condicions entre els diferents nuclis urbans del municipi. A més a més d’oferir aquesta resposta d’accessibilitat i connectivitat, permetrà la re-valorització i re-descobriment de les colònies tèxtils, juntament amb les infraestructures que servien el carrilet, permetent-hi l’accés i donant-ho a conèixer als usuaris de la via del carrilet.

Per abordar el projecte s’han identificat un total de 12 trams, classificant-los a partir de les seves característiques respecte l’entorn. A cadascun d’aquests trams, s’adaptaran unes decisions de projecte que es materialitzaran de forma diferent, però sempre buscant uns objectius comuns. S’ha de garantir la continuïtat del carrilet, i s’ha de poder identificar com a un element que tot i adaptar-se, conserva la identitat i remet al passat del carrilet. L’element que donarà unitat a tot el recorregut, serà pròpiament la franja de camí que faran servir els usuaris. Serà una plataforma de 1,80m d’amplada de formigó. Aquesta amplada correspon a l’amplada de la via de l’antic carrilet, i alhora és una mida suficient per garantir el còmode ús en els dos sentits de la marxa.
Una altra de les estratègies que el projecte incorpora, és la vegetació i en particular la vegetació de ribera. La col·locació de les colònies no és arbitrària. Es col·loquen al llarg del riu Llobregat per motius ja coneguts. La via del carrilet doncs és un recorregut paral·lel a aquest recurs hídric en tot el seu pas per Gironella. Els espais naturals situats al costat d’un riu tenen unes característiques específiques, i generen un imaginari que amb el temps s’ha anat desdibuixant també. Els espais naturals han anat perdent presència i superfície, i més als nuclis urbans. Es una oportunitat doncs per recuperar la presencia de la vegetació a la ciutat i als espais urbans, i renaturalitzar-los. La vegetació de ribera servirà també com a element de continuïtat, generant plantacions que acompanyaran la via del carrilet i que el complementaran en identitat i l’acabaran de relacionar amb el context territorial.

SIDEREAL  2022  ©