76 Habitatges 


 Primavera 2019 | Situació: Masnou

Es proposa una esquerda longitudinal al llarg de tota la parcel∙la, donant un pulmó verd, un passatge, un coixí tèrmic que serveix d’accés a la proposta d’habitatges oferint una relació visual directa al mar. Aquesta esquerda aporta una doble façana als habitatges, millorant les condicions d’aquests espais.
La proposta és a base d’uns mòduls prefabricats que incorporen estructura, passos d’instal∙lacions i serveis dels habitatges. El buit generat entre mòduls és el que configura l’espai passant de cuina‐menjador‐estar. Una peça lliure flexible i adaptable, amb doble orientació est‐oest, ventilació creuada i amb espais exteriors directament relacionats amb l’interior. Els accessos als habitatges es fan a través d’una passera que ocupa el buit generat entre la mitgera i l’edifici. Una escletxa que permet no només l’accés als habitatges, sinó també aportar‐los un valor afegit en termes de ventilació, orientació, espais comuns etc, que faciliten una relació més íntima entre l’espai interior i l’espai exterior. 
Ambdues façanes tenen espais exteriors amb programa. La façana Sud gaudeix d’una doble pell verda que actua com element de protecció solar i de privacitat vers l’exterior. D’altra banda la galeria que comunica amb la passera serveix de coixí tèrmic, acústic i visual i alhora permetent que l’espai passant interior pugui estendre’s cap a la passera.
SIDEREAL  2022  ©